Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.

Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.

Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương nhất thiết phải dựa trên hệ thống luận cứ khoa học. 

Nhóm nghiên cứu của Viện Chính sách Kinh tế và Kinh doanh tiến hành thực hiện nghiên cứu đánh giá thực trạng tổng thể kinh tế-xã hội của địa phương trong giai đoạn 10 năm từ 2010 đến 2020 bao gồm mọi lĩnh vực: Đất đai, dân số và lao động, nguồn nhân lực, vốn đầu tư phát triển, cơ sở hạ tầng, chính sách; hoạt động của doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và nội ngành, y tế, giảm nghèo bền vững, môi trường, văn hóa thể thao, mức sống và điều kiện sống. 

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng so sánh tình hình phát triển của tỉnh Quảng Ngãi so với các địa phương trong khu vực Duyên hải miền Trung và tổng kết những thành tựu, hạn chế của địa phương trong 10 năm qua.

Trên cơ sở kết quả đánh giá thực trạng và trao đổi với lãnh đạo địa phương, nhóm nghiên cứu và lãnh đạo địa phương đã xác định được quan điểm phát triển, định hướng ưu tiên và các mục tiêu chính cho thời kỳ 10 năm tới 2021-2030. Sau đó tiến hành đề xuất giải pháp xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội phân kỳ theo hai giai đoạn là 2021-2025 và 2026-2030. Với mỗi giai đoạn, nhóm nghiên cứu đều đưa ra các nền tảng mới mà địa phương sẽ đối mặt và dự báo về khả năng thành công của từng giải đoạn và cả thời kỳ.

Chuyên mục