Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Viết và công bố quốc tế trong quản trị kinh doanh

Giới thiệu khóa học

Sứ mạng của Đại học là sáng tạo tri thức mới và tạo ảnh hưởng cộng đồng thông qua chuyển giao kết quả nghiên cứu. Hội nhập quốc tế trong giáo dục những năm gần đây đã tạo khởi sắc cho nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. Nghiên cứu khoa học hiện nay là một nhiệm vụ của giảng viên bên cạnh công tác giảng dạy tại nhiều trường Đại học. Có năng lực nghiên cứu khoa học là một tiêu chí bắt buộc khi tuyển dụng vào các đơn vị chuyên môn của trường Đại học Tôn Đức Thắng. 

Đặc biệt, nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh sẽ được giới học thuật và cả cộng đồng doanh nghiệp quan tâm sâu sắc, xuất phát từ nhu cầu của các nhà quản trị muốn giải quyết hiệu quả các vấn đề phi cấu trúc và ra quyết định có cơ sở khoa học trong bối cảnh biến động toàn cầu. Qua đó, các nhà nghiên cứu sẽ góp phần xây dựng thành công mối quan hệ ba bên: Nhà trường – địa phương – doanh nghiệp. 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã xây dựng được đội ngũ nhà nghiên cứu có nội lực và mạng lưới học thuật sâu rộng trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Các nhà nghiên cứu của TDTU sẽ định hướng học viên cách viết và công bố kết quả nghiên cứu theo thông lệ quốc tế. Đây là cơ hội cho học viên mở rộng quan hệ học thuật, làm tiền đề cho các dự án hợp tác nghiên cứu về sau. 

 

Khóa học này hướng đến đối tượng là giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên nghiên cứu khoa học và cá nhân có định hướng nghiên cứu.

Thông tin giảng viên

TS. Phùng Minh Tuấn

Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Chinese Culture University (CCU), Đài Loan. TS. Tuấn hiện là Trưởng Bộ môn Marketing tại Khoa Quản trị Kinh Doanh trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ông còn là thành viên hội đồng cố vấn của Harvard Business Review. Hướng nghiên cứu: Hành vi khách hàng, sự thật ngầm hiểu, chiến lược Marketing.

 

Các công bố: 

 

 1. Phung, M. T., Ly, P. T. M., & Nguyen, T. T. (2019). The effect of authenticity perceptions and brand equity on brand choice intention. Journal of Business Research, 101, 726-736.

 2. Phung, M. T., Ly, P. T. M., Nguyen, T. T., & Nguyen-Thanh, N. (2020). An FsQCA Investigation of eWOM and Social Influence on Product Adoption Intention. Journal of Promotion Management, 1-22.

 3. Phung, M. T., & Pham, L. T. M. (2017). An exponential decay model: Does the outcome of a football match influence the number of viewers watching advertisements on online broadcasting television?. In Contemporary Sport Marketing (pp. 95-106). Routledge.

 4. Pham, L. T. M., Do, H. N., & Phung, T. M. (2016). The effect of brand equity and perceived value on customer revisit intention: a study in quick-service restaurants in Vietnam. Acta Oeconomica Pragensia, 24(5), 14-30.

 5. Tran, C. D., Phung, M. T., Yang, F. J., & Wang, Y. H. (2020). The Role of Gender Diversity in Downside Risk: Empirical Evidence from Vietnamese Listed Firms. Mathematics, 8(6), 933.

 6. Vo, L. V., Le, H. T. T., Le, D. V., Phung, M. T., Wang, Y. H., & Yang, F. J. (2017). Customer satisfaction and corporate investment policies. Journal of Business Economics and Management, 18(2), 202-223.

Thông tin giảng viên

TS. Phùng Minh Tuấn

Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Chinese Culture University (CCU), Đài Loan. TS. Tuấn hiện là Trưởng Bộ môn Marketing tại Khoa Quản trị Kinh Doanh trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ông còn là thành viên hội đồng cố vấn của Harvard Business Review. Hướng nghiên cứu: Hành vi khách hàng, sự thật ngầm hiểu, chiến lược Marketing.

 

Các công bố: 

 

 1. Phung, M. T., Ly, P. T. M., & Nguyen, T. T. (2019). The effect of authenticity perceptions and brand equity on brand choice intention. Journal of Business Research, 101, 726-736.

 2. Phung, M. T., Ly, P. T. M., Nguyen, T. T., & Nguyen-Thanh, N. (2020). An FsQCA Investigation of eWOM and Social Influence on Product Adoption Intention. Journal of Promotion Management, 1-22.

 3. Phung, M. T., & Pham, L. T. M. (2017). An exponential decay model: Does the outcome of a football match influence the number of viewers watching advertisements on online broadcasting television?. In Contemporary Sport Marketing (pp. 95-106). Routledge.

 4. Pham, L. T. M., Do, H. N., & Phung, T. M. (2016). The effect of brand equity and perceived value on customer revisit intention: a study in quick-service restaurants in Vietnam. Acta Oeconomica Pragensia, 24(5), 14-30.

 5. Tran, C. D., Phung, M. T., Yang, F. J., & Wang, Y. H. (2020). The Role of Gender Diversity in Downside Risk: Empirical Evidence from Vietnamese Listed Firms. Mathematics, 8(6), 933.

 6. Vo, L. V., Le, H. T. T., Le, D. V., Phung, M. T., Wang, Y. H., & Yang, F. J. (2017). Customer satisfaction and corporate investment policies. Journal of Business Economics and Management, 18(2), 202-223.

Chuyên mục