Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

TẦM NHÌN

Trở thành người đồng hành tin cậy của các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng kinh doanh Việt

Tạo môi trường hấp dẫn với nhiều thử thách để phát huy năng lực, bản sắc của mỗi cá nhân

Cung cấp các điều kiện tốt nhất để giúp sinh viên hội nhập với thực tiễn nghề nghiệp.

SỨ MẠNG

Cầu nối vững chắc giữa trường đại học với địa phương và doanh nghiệp

Mang lý thuyết áp dụng một cách khoa học vào thực tiễn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Uy tín – Tận tâm

Tập trung vào nhu cầu của các đối tượng hữu quan

Tính chủ động và sáng tạo

Hiệu quả, chuyên nghiệp và khoa học trong mọi hoạt động

Xây dựng thành công mối quan hệ phát triển hiệu quả cho ba bên: Đại học, địa phương, doanh nghiệp

Chuyên Gia