Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Tư vấn phương pháp đánh giá và giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo cho tỉnh Quảng Ngãi (2019)

Chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) là một công cụ đánh giá, xếp hạng năng lực ĐMST của mỗi quốc gia hoặc nền kinh tế. Chỉ số này được Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và đại học Cornell (Hoa Kỳ) cùng phát triển phương pháp luận và xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả cho bộ chỉ số này. 

Có 03 chỉ số chính được đo lường. Thứ nhất là chỉ số đầu vào ĐMST, gồm 5 trụ cột: Thể chế, nguồn nhân lực và nghiên cứu, cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển của thị trường và trình độ phát triển của doanh nghiệp. Thứ hai là chỉ số đầu ra ĐMST, gồm 2 trụ cột: Sản phẩm kiến thức và công nghệ và sản phẩm sáng tạo. Thứ ba là chỉ số tổng hợp ĐMST được tính bằng trung bình cộng của chỉ số đầu vào và đầu ra.

Nhóm nghiên cứu của Viện Chính sách Kinh tế và Kinh doanh đã tư vấn cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi phương pháp tính 80 chỉ số thành phần Đổi mới sáng tạo. Qua trao đổi với lãnh đạo Sở về tình hình thực tế của địa phương và các lĩnh vực ưu tiên cũng như định hướng phát triển của Tỉnh, Nhóm nghiên cứu đã hiệu chỉnh phương pháp và sử dụng một số chỉ số tương đương phù hợp hơn để phản ánh đúng thực trạng Đổi mới sáng tạo của tỉnh Quảng Ngãi. 

Dựa trên kết quả đánh giá thực trạng, Nhóm nghiên cứu đã đề ra các giải pháp cải thiện bộ chỉ số này. Báo cáo này đã cung cấp cho Tỉnh luận cứ khoa học khách quan về tình hình Đổi mới sáng tạo của Tỉnh, là tài liệu quan trọng giúp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng lực cạnh trạnh so với các địa phương trong khu vực Duyên hải miền Trung, thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp và đặc biệt là phục vụ cho định hướng phát triển lâu dài của Tỉnh. 

Chuyên mục