Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

ThS. Nguyễn Nhi Quang
ThS. Nguyễn Nhi Quang

Chuyên viên thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Á Châu và là Giảng viên Trường Đại Học Ngân Hàng Tp. HCM