Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

Logo-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH 

(INSTITUTE FOR BUSINESS AND ECONOMICS POLICY – IBEP)

ThS. Nguyễn Ngọc Trang
ThS. Nguyễn Ngọc Trang

Chuyên viên nhập khẩu-hải quan tại công ty TNHH Logistic & Thương mại Vship